วันที่ประกาศ 4 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดดีจากกิจกรรม "ร่วมตอบแบบสอบถามการใช้งาน KidDiary" ในเดือนพฤษภาคม 2563ประกาศรายชื่อผู้โชคดดีจากกิจกรรม "ร่วมตอบแบบสอบถามการใช้งาน KidDiary"  
ในเดือนพฤษภาคม 2563

รางวัลกล่องข้าวรักษ์โลก จำนวน 10 รางวัล
1. คุณเกษณี อินสุชาติ                   องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
2. คุณบุศรา เชาว์วชิระนันท์        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
3. คุณอัจฉรา เหลืองอุดมชัย       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
4. คุณพิศสมร พ่วงเจริญ               องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ
5. คุณซีต้า จิตรสมุทร                   ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก บ้าน โคกเจริญ 
6. คุณพรพิมล เข็มแหลม              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านแก
7. คุณจักริน ลิ้มบรรจง                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยหมอนทอง
8. คุณจุฬาพร นาคสังข์ทอง         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักสิบ อบต.หนองธง
9. คุณวุฒิดา พลเขตต์                   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขื่องกลาง 

10.คุณสุพิมล กานต์ไกรศรี          โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง

รางวัล Active PAKTM ถุงหายใจได้ จำนวน 10 รางวัล
1. คุณญาณันธร เส้งนนท์               องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
2. คุณสุพัตรา อันศิลา                     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
3. คุณปิยะวดี ภูผานม                     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง
4. คุณกรรจนา ก๋าฝั้น                      องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ 
5. คุณกัญญา พูลพันธ์                     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล
6. คุณเตือนใจ จั่นทอง                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน
7. คุณสุจิน นาคแท้                           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา
8. คุณจิรัตน์ภัทร์ มะโนใชยย์        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว
9. คุณศิราณี จันทร์บุตร                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น
10. คุณพัญธิวา เตชะ                       โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม 

รางวัลกระเป๋าผ้าพับได้ จำนวน 20 รางวัล
1. คุณพร เพ็ญ คามราช                  องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ 
2. คุณธีรพันธุ์ ทองสุข                      องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
3. คุณกุลสินี สุขบำเพิง                    องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
4. คุณยุวลักษณ์ ศิริพลบุญ             องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
5. คุณชนนิดาภา วานนท์                องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
6. คุณกฤติยา อ่อนพุ่ม                     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ การบริหาร ส่วน ตำ บลระแหง
7. คุณชลธิชา โสตทิพย์                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว
8. คุณพวงผกา ภู่สุวรรณ                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทพนคร (บ้านไร่)
9. คุณธนัญญา ม่วงมูลตรี               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลวก 
10. คุณจันทนา คำป๊อก                     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก
11. คุณนัฐพร ไทยรัก                       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ (บ้านเกิ้ง)
12. คุณอาภาพร วังแก้ว                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำผักแพว
13. คุณอรญา ชูแก้ว                         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านช่องช้าง
14. คุณนฤมล หนูประดิษฐ์             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง
15. คุณสำอางค์ พิลาแดง               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย
16. คุณอัจฉรา อิ่มทรัพย์                 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (หลวงปู่คำอุปถัมภ์)
17. คุณเสาวภา สุขไกว                   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี
18. คุณนคร จันทรวรรณ                 เทศบาลตำบลสันโป่ง
19. คุณบุญส่ง สิทธิชัย                    เทศบาลตำบลท่าไม้รวก
20. คุณจันจิรา ใจกล้า                    รพ.สต.อ่างศิลา
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวปณิตา ล่ำซำ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทร.02-564-6900 ต่อ 2355
email: panita.lamsam@nectec.or.th