วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2565

วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน ​KidDiary School และ Thai School Lunch

สำหรับสังกัดสพฐ. และ อปท.


Link ลงทะเบียน: https://register.kiddiary.in.th/school


ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ลงนาม MOU เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในส่วน Thai School Lunch (TSL) และข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนจากระบบ DMC และ LEC เข้าสู่ KidDiary Platform เพื่อจัดทำ Dashboard ระดับประเทศและให้ท้องถิ่นและบุคลากรทางการแพทย์ของกรมอนามัยเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่

 

เนื่องจากข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับข้อมูลเด็กรายคน ภายใต้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางผู้ดูแลแพลตฟอร์มจำเป็นจะต้องทำการปิดระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและรองรับการเชื่อมข้อมูลกับต้นสังกัดต่อไป

 

สิ่งที่สถานศึกษาต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนคือ

1. username เดิมของ TSL และ KidDiary (ถ้าเคยมี) 

2. หมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับรหัส OTP

3. ชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชนของผู้รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งาน

 

โดยระบบจะมีการสร้างหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามและแนบเข้าระบบ เมื่อทีมงานได้ตรวจสอบข้อมูลและได้รับหนังสือแต่งตั้งที่มีการลงนามเรียบร้อยแล้วจะทำการแจ้งผลไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้

 

สำหรับสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ ทางทีมงานจะเปิดให้ลงทะเบียนในลำดับต่อไป

 

หากพบปัญหาการลงทะเบียน กรุณาติดต่อทางอีเมล์ info@kiddiary.in.th หรือ Facebook KidDiary