วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2564

การแปลผลภาวะโภชนาการโดยใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็ก 5-19 ปี (ที่กรมอนามัยเผยแพร่ 2563)

วิธีการอัปเดต (Update)ข้อมูลภาวะโภชนาการเด็กให้ใช้เกณฑ์การประเมินใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 01:00น. -- ระบบ KidDiary School ได้มีการปรับกราฟใหม่โดยอ้างอิง มาตรฐานการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2006 (สำหรับเด็กอายุ 0-5 ปี) และ เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-19 ปี สำนักโภชนาการ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 (สำหรับเด็กอายุ 5-19 ปี) ตามที่กรมอนามัยได้เผยแพร่ในปี 2564

ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของเด็กที่มีการกรอกเข้าระบบหลังจากวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 01:00น. จะใช้เกณฑ์ใหม่ในการประเมินภาวะโภชนาการ ส่วนข้อมูลเดิมยังใช้การแปลผลด้วยเกณฑ์เดิม ดังนั้นถ้าผู้ใช้งานต้องการแปลผลด้วยกราฟใหม่ สามารถกดไปที่ประวัติของเด็กแต่ละคน -> กดปุ่มแก้ไขนำ้หนักส่วนสูงที่กรอกเข้าล่าสุด -> กดปุ่มบันทึก ระบบจะทำการแปลผลโดยใช้เกณฑ์ใหม่ ดังรูปด้านล่างนี้

ขั้นตอนประกอบด้วย  

1. หน้าหลักของระบบ KidDiary เลือกรายชื่อเด็ก     


 2. หน้าข้อมูลเด็ก กล่องการเจริญเติบโต เลือกประวัติการเจริญเติบโต      


3. หน้าประวัติการเจริญเติบโต เลือกไอคอนดินสอ      


4. กดปุ่มบันทึก เพื่อดึงข้อมูลการแปลผลภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ใหม่